Taisyklės

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios pirkimo, pardavimo, paslaugų teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes ar/ir paslaugas elektroninėje parduotuvėje (toliau – Klientas) ir audiovizio, kaip prekių pardavėjo ar paslaugų teikėjo (toliau – audiovizio) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Klientui įsigyjant prekes ar/ir paslaugas elektroninėje parduotuvėje.

1.2. Įsigydamas prekes ar/ir paslaugas elektroninėje parduotuvėje, Klientas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

1.3. Elektroninės parduotuvės audiovizio prekyba vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

1.4. Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp Kliento ir audiovizio vyksta valstybine lietuvių kalba.

1.5. Audiovizio pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į atsirandančias nepaminėtas aplinkybes ir kintančius teisės aktų reikalavimus.

1.6. Kiekvieną kartą Klientas pirkdamas elektroninėje parduotuvėje audiovizio turės iš naujo sutikti su šiomis Taisyklėmis.

1.7. Audiovizio atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, kad Klientas, neatsižvelgdamas į Jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su audiovizio Taisyklėmis, nors tokia galimybė buvo suteikta.

2. PIRKIMO, PARDAVIMO IR PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES SUDARYMO MOMENTAS

2.1. Pirkimo, pardavimo ir paslaugų teikimo sutartis tarp Kliento ir audiovizio.lt laikoma sudaryta nuo tada, kai Klientas, elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs Kliento vardą, pavardę (lotyniškomis raidėmis) ir pristatymo adresą, tikslų pašto kodą, pasirinkęs mokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, patvirtina užsakymą ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Klientas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.

2.2. Pirkti internetinėje parduotuvėje turi teisę prisiregistravę bei neprisiregistravę prie internetinės parduotuvės sistemos Klientai, kurie yra:

2.2.1. veiksnūs fiziniai asmenys (18 metų sulaukę asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka);

2.2.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų tik turėdami tėvų, įtėvių ar kitų įgaliotų asmenų sutikimą, išskyrus atvejus, kai šie asmenys savarankiškai disponuoja savo uždarbiu ar asmeninėmis lėšomis;

2.2.3. juridiniai asmenys;

2.2.4. visų, anksčiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2.3. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Kliento ir audiovizio, yra saugoma audiovizio duomenų bazėje.

2.4. Sudarydamas sutartį Klientas sutinka, kad pirkimo metu nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiama užsakymo elektroninė sąskaita faktūra su pirkimo duomenimis ir kita informacija, susijusi su užsakymu ir jo vykdymu.

3. KLIENTO TEISĖS

3.1. Klientas turi teisę pirkti prekes ar/ir paslaugas elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais. Šios Taisyklės nesuteikia teisės Klientui sudaryti pirkimo, pardavimo ir paslaugų teikimo sutarties dėl prekių ar/ir paslaugų įsigijimo elektroninėje parduotuvėje, nesilaikant Taisyklių 7 skyriuje numatytos prekių pristatymo tvarkos ir reikalaujant prekes pristatyti kitais, nei Taisyklių 7.1 punkte nurodytais būdais.

3.2. Klientas turi teisę, nenurodęs priežasties, atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su audiovizio.lt (išskyrus šiame skyriuje žemiau nurodytas išimtis), apie tai pranešęs audiovizio per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos (grąžinimo sąlygas, kurios yra sudedamoji šių Taisyklių dalis, rasite žemiau).

3.3. Kliento teisė atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su audiovizio.lt netaikoma šioms sutartims:

3.3.1. sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Kliento asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Kliento asmeninėms reikmėms;

3.3.2. sutartims, dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;

3.3.3. sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

3.3.4. sutartims dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;

3.3.5. sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo;

3.3.6. sutartims dėl laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymo, išskyrus sutartis dėl šių leidinių prenumeratos;

3.3.7. sutartims dėl paslaugų suteikimo, po paslaugų suteikimo fakto.

3.4. Teisė atsisakyti sudarytos pirkimo pardavimo sutarties netaikoma juridiniams asmenims ir jų įgaliotiems atstovams.

3.5. Klientas turi teisę gauti papildomą informaciją apie technines prekės specifikacijas, jei prekės aprašyme pateikta nepakankama informacija. Tokiu atveju Klientas kreipiasi į audiovizio.lt nurodytais kontaktais. Informacijai suteikti naudojamos gamintojų parametrų lentelės gali būti neišverstos į valstybinę lietuvių kalbą. Audiovizio.lt už konsultacijas prekių pritaikymo, įrengimo ar naudojimo galimybes gali (turi teisę) pareikalauti papildomo užmokesčio.

3.6. Klientas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

4. KLIENTO PAREIGOS

4.1. Klientas privalo sumokėti prekių/paslaugų bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti sudarant sutartį). Ir priimti užsakytas prekes/paslaugas. Už prekes/paslaugas Klientas sumoka pasirinkęs vieną iš pasiūlytų mokėjimo būdų. Jei Klientas užsakymą apmoka kitu, nei užsakymo pateikimo metu pasirinktu būdu, jis turi apie tai nedelsdamas informuoti audiovizio el. laišku (kad mokėjimas būtų pastebėtas laiku ir tinkamos sistemos įrašuose). Jei siūloma galimybė apmokėti užsakymą atsiimant prekes/paslaugas grynaisiais pinigais, užsakymas formuojamas ne po mokėjimo pavedimo, bet iškart po patvirtinto užsakymo.

4.2. Klientas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą audiovizio banke internete, į kurį pateikiama nuoroda elektroninėje parduotuvėje (tuo atveju, jei audiovizio su Kliento banku turi sudaręs atitinkamą sutartį), arba atlikti mokėjimą iš bet kurio kito banko bei atskiru el. laišku atsiųsti audiovizio pranešimą apie mokėjimo atlikimą ne vėliau kaip per 48 valandas nuo užsakymo patvirtinimo paspaudžiant atitinkamą mygtuką elektroninėje parduotuvėje. Per šį terminą mokėjimo pavedimo nepatvirtinus arba atskiru el. laišku neatsiuntus audiovizio pranešimo apie mokėjimo atlikimą, audiovizio turi teisę laikyti, kad Klientas atsisakė pirkimo, pardavimo ar/ir paslaugų teikimo  sutarties.

4.3. Jei pasikeičia Kliento registracijos formoje pateikti duomenys, Klientas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

4.4. Klientas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Klientas praranda savo prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai audiovizio.lt.

4.5. Klientas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

5. AUDIOVIZIO TEISĖS

5.1. Jei Klientas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui, stabiliam veikimui ar saugumui, audiovizio gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Kliento nuostolius.

5.2. Audiovizio turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, jas paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

5.3. Audiovizio turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį (minimalią sumą ir kiekį, kuriuos pasiekus bus vykdomas Kliento užsakymas. Šios sumos ir kiekio dydis pateikiamas internetinėje parduotuvėje.

5.4. Audiovizio savo nuožiūra gali inicijuoti įvairias akcijas ir turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat atšaukti akcijų vykdymą. Bet koks akcijų, jų sąlygų ar/ir tvarkos pakeitimas ar/ir panaikinimas galioja užsakymams nuo atlikimo (inicijavimo) momento.

5.5. Audiovizio turi teisę iš anksto nepranešęs Klientui anuliuoti jo užsakymą, jei Klientas neapmoka užsakymo per 48 valandas arba kai audiovizio nepavyksta per 48 valandas susisiekti su Klientu.

5.6. Audiovizio turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.

5.7. Audiovizio turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos tesės aktuose numatytas teises.

6. AUDIOVIZIO PAREIGOS IR GARANTIJOS

6.1. Audiovizio įsipareigoja dėti pastangas sudarant sąlygas Klientui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

6.2. Audiovizio įsipareigoja organizuoti prekių/paslaugų pristatymą Kliento nurodytu adresu.

6.3. Audiovizio įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

6.4. Audiovizio garantuoja prekių kokybę, nes prekės keliauja tiesiai iš gamintojo, kad dėl nuolatinio kilnojimo per sandėlius nebūtų apgadintos, ar kaip kitaip joms pakenkta.

6.5. Audiovizio, dėl nenumatytų aplinkybių negalėdamas pristatyti užsakytos prekės ar suteikti paslaugos, įsipareigoja Klientui  pasiūlyti analogišką prekę ar paslaugą, o Klientui atsisakius priimti prekės ar paslaugos analogą, grąžinti Kliento sumokėtus pinigus per 10 darbo dienų. Šiuo atveju audiovizio atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių ar/ir paslaugų nepristatymo.

7. PREKIŲ PRISTATYMAS

7.1. Prekes/paslaugas Kliento sąskaita pristato transporto įmonė. Atskirais audiovizio nurodytais atvejais prekės/paslaugos pristatomos audiovizio sąskaita.

7.2. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

7.3. Pristatymas vykdomas Kliento nurodytu adresu, todėl Klientas įsipareigoja nurodyti tikslią pristatymo vietą (tikslų adresą). 

7.4. Pristatymas vykdomas visoje Lietuvos teritorijoje. Pristatymams į Kuršių Neriją taikoma padidinto tarifo  pristatymo kaina dėl įsiterpiančių valstybinių ir vietinių rinkliavų.

7.5. Klientas įsipareigoja užsakymą priimti pats (arba nurodyti įgaliotąjį asmenį). Jei Klientas (dėl atsiradusių aplinkybių) užsakymo priimti negali, o užsakymas pristatytas nurodytu adresu, Klientas neturi teisės reikšti pretenzijų audiovizio.lt dėl užsakymo pristatymo netinkamam subjektui.

7.6. Jei yra siūloma prekių užnešimo ar/ir montavimo paslauga, ją apmoka Klientas. Atskirais atvejais prekių užnešimo ar/ir montavimo paslaugą apmoka audiovizio.lt.

7.7. Prekės pristatymo laiką įtakoja šalis, iš kurios gamintojas siunčia prekes, vežėjo ir muitinės (neskubos tvarka) procedūros. Prekės, esančios Lietuvoje pristatomos per savaitę, prekės, esančios Europoje, pristatomos per  14-20 dienų, prekės, esančios Azijoje ir JAV, pristatomos per 30-60 dienų. Prekės, kurios gaminamos specialiai Klientui, turi neapibrėžtą pristatymo laiką, priklausantį nuo užsakymo sudėtingumo ir įgyvendinimo. Paslaugos teikiamos numatytomis datomis.

7.8. Klientas, sudaręs pirkimo pardavimo sutartį, įsipareigoja kiekvieną dieną tikrinti registracijos metu nurodyto el. pašto dėžutę, kol bus gautas pranešimas dėl prekių pristatymo.

7.9. Užsakymo pristatymo metu Klientas ar Kliento įgaliotas asmuo privalo kartu su pristačiusiuoju asmeniu įvertinti siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.

7.10. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą (neatitikimus), Klientas ar Kliento įgaliotasis asmuo privalo nepriimti užsakymo. Tokiu atveju pildomas specialus siuntų tikrinimo aktas, kuriame nurodomi rasti pažeidimai.

7.11. Klientui ar Kliento įgaliotam asmeniui priėmus siuntą ir pasirašius priimto užsakymo žurnale (ar duomenų kaupiklyje) be pastabų, laikoma, kad užsakymas pristatytas nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo ir pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba priimto užsakymo žurnale tinkamai atliktos, jei nenurodoma priešingai. Klientas, parašu patvirtinęs užsakymo pakuotės tvarkingumą, negali reikšti pretenzijų dėl užsakymo pakenkimų, kuriuos lėmė netvarkinga pakuotė.

7.12. Pristačius ir perdavus užsakymą Kliento nurodytu adresu, laikoma, kad užsakymas Klientui perduotas, neatsižvelgiant į tai, ar užsakymą faktiškai priima Klientas ar Kliento įgaliotasis asmuo nurodytuoju adresu. Jei planuojamą užsakymo pristatymo dieną užsakymas nepristatomas ir nėra gautas joks pranešimas dėl pristatymo datos pasikeitimo, Klientas nedelsdamas, ne vėliau kaip sekančią dieną po planuotos užsakymo pristatymo dienos, apie tai informuoja audiovizio.

7.13. Jei prekes priims ne Klientas, Klientas privalo nurodyti užsakymą priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją.

7.14. Priimant užsakymą privalu pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei  Klientas užsakymo priimti negali, o užsakymas pristatytas Kliento nurodytu adresu, Klientas neturi teisės reikšti audiovizio pretenzijų dėl užsakymo pristatymo netinkamam asmeniui.

7.15. Audiovizio visais atvejais atleidžiama nuo atsakomybės dėl užsakymo pristatymo terminų pažeidimo, jei užsakymas Klientui nėra pristatomas ar pristatomas ne laiku dėl Kliento kaltės arba nuo Kliento priklausančių aplinkybių.

8. UŽSAKYMO GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

8.1. Klientas turi teisę, nenurodęs priežasties, atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su audiovizio.lt (išskyrus šiame skyriuje žemiau nurodytas išimtis), apie tai pranešęs audiovizio.lt per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos. Užsakymo grąžinimo išlaidas padengia Klientas.

8.2. Užsakymo keitimas arba grąžinimas atliekamas Klientui užpildžius grąžinimo formą audiovizio.lt internetinėje parduotuvėje arba el. paštu eshop@audiovizio.lt, kur nurodoma, kad grąžinama ar keičiama ir kokios priežastys.

8.3. Gavę gražintiną užsakymą ir įvertinę jo kokybę, audiovizio per 14 dienų grąžina klientui sumokėtus pinigus į Kliento banko sąskaitą.

8.4. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje (su instrukcija ir pilnos komplektacijos), nesugadinta, nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. (Netaikoma, jei grąžinama nekokybiška prekė)). Grąžinant būtina pateikti sąskaitą faktūrą ar kitą užsakymo pirkimą iš audiovizio.lt patvirtinantį dokumentą, užsakymo numerį.

8.5. Už grąžinamos prekės komplektaciją atsako Klientas. Jei prekė nesukomplektuota, audiovizio nepriima grąžinamos prekės.

8.6. Grąžinant gautą ne tą prekę ar/ir nekokybišką prekę, audiovizio įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis arba grąžinti Kliento sumokėtus pinigus.

8.7. Kliento teisė atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su audiovizio netaikoma šioms sutartims:

8.7.1. sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Kliento asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Kliento asmeninėms reikmėms;

8.7.2. sutartims, dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;

8.7.3. sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

8.7.4. sutartims dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;

sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo;

8.7.5. sutartims dėl laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymo, išskyrus sutartis dėl šių leidinių prenumeratos;

8.7.6. sutartims dėl paslaugų suteikimo, po paslaugų suteikimo fakto.

8.8. Teisė atsisakyti sudarytos pirkimo pardavimo sutarties netaikoma juridiniams asmenims ir jų įgaliotiems atstovams.

8.9. Brokuotos arba nepilnos komplektacijos prekės

8.10. Klientas, norintis pateikti skundą dėl brokuotos ar nepilnos komplektacijos prekės, gali tai padaryti elektroniniu paštu eshop@audiovizio.lt.

8.11. Teikdamas skundą Klientas turi nurodyti tokią informaciją:

8.11.1. Užsakymo numerį;

8.11.2. Brokuotos vietos nuotrauką (jei tai mechaninis pažeidimas ir įmanoma nufotografuoti);

8.11.3. Pakuotės nuotrauką;

8.11.4. Aprašyti broko, gedimo požymius ar įvardyti trūkstamą dalį.

8.12. Teikdamas  skundą Klientas turi nurodyti, kaip pageidauja, kad būtų išspręsta pretenzija:

8.12.1. Brokuotą prekę prašoma pakeisti kokybiška preke.

8.12.2. Nepilnos komplektacijos prekę prašoma papildyti trūkstamomis komplektuojančiomis dalimis.

8.12.3. Prašoma grąžinti sumokėtus pinigus.

8.13. Išnagrinėjus pretenziją, atsakymas pateikiamas per 10 dienų.

8.14. Klientas turi teisę gauti papildomą informaciją apie technines prekės specifikacijas, jei prekės aprašyme pateikta nepakankama informacija. Tokiu atveju Klientas kreipiasi į audiovizio.lt nurodytais kontaktais. Informacijai suteikti naudojamos gamintojų parametrų lentelės gali būti neišverstos į valstybinę lietuvių kalbą. Audiovizio.lt už konsultacijas prekių pritaikymo, įrengimo ar naudojimo galimybes gali (turi teisę) pareikalauti papildomo užmokesčio.

8.15. Į visus Jūsų klausimus mielai atsakysime elektroniniu paštu eshop@audiovizio.lt.

9. ATSAKOMYBĖ

9.1. Klientas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą ir prisiima atsakomybę ir padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

9.2. Audiovizio.lt visus pranešimus siunčia Kliento registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

9.3. Klientas visus pranešimus ir klausimus siunčia audiovizio.lt el. pašto adresu eshop@audiovizio.lt.

9.4. Audiovizio.lt neatsako, jei Klientas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

9.5. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

9.6. Audiovizio neatsako už kitų įmonių tinklapiuose pateiktą informaciją, net jei Klientas patenka į šiuos tinklapius per audiovizio elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

9.7. Audiovizio.lt neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje pateiktos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Kliento naudojamo vaizduoklio ypatumų.

10. KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

10.1. Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės ar/ir paslaugos nurodomos kartu su jų pardavimo kaina. Prekių ar/ir paslaugų kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais įskaičiavus visus susijusius mokesčius. Prekės pasirinkime galimas papildomas apmokestintas paslaugas ar/ir, jei numatyta atskirai, užsakymo pristatymą apmoka Klientas.

10.2. Audiovizio turi teisę keisti internetinėje parduotuvėje nurodytą prekės ar paslaugos kainą po užsakymo pateikimo, jeigu tai yra susiję su prekės ar paslaugos savikainos padidėjimu, techninėmis informacinės sistemos klaidomis internetinėje parduotuvėje arba su prekės ar paslaugos pardavimu Klientui susijusiomis išlaidomis. Pasikeitus prekės ar paslaugos kainai, audiovizio nedelsdamas informuoja Klientą. Klientas turi teisę nesutikti su kainos pakeitimu ir anuliuoti pateiktą užsakymą. Dėl užsakymo anuliavimo atsiradę nuostoliai nėra atlyginami.

10.3. Klientas gali atlikti mokėjimą vienu iš būdų:

Naudodamas elektroninę bankininkystę – kai išankstinis apmokėjimas atliekamas pasinaudojant Kliento naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Klientui mokant už užsakymą šiuo būdu, mokėjimo paskirties laukelyje būtina nurodyti užsakymo numerį. (Atsakomybė už pinigų pervedimą ir duomenų saugumą tenka bankui, nes visos finansinės operacijos vyksta elektroninės bankininkystės sistemoje).

Mokėdamas grynaisiais pinigais artimiausiame banke ar banko skyriuje. Klientui mokant už užsakymą šiuo būdu, mokėjimo paskirties laukelyje būtina nurodyti užsakymo numerį. (Atsakomybė už pinigų pervedimą ir duomenų saugumą tenka bankui, nes visos finansinės operacijos vyksta elektroninės bankininkystės sistemoje).

11. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

11.1. Patvirtindamas užsakymą, Klientas patvirtina, kad jis ar/ir jo atstovas sutinka pateikti audiovizio šiose taisyklėse ir registracijos formoje nurodytus savo asmens duomenis, bei neprieštarauja, kad Kliento ar/ir jo atstovų pateiktus asmens duomenis audiovizio tvarkytų internetinės prekybos tikslu.

11.2. Patvirtindamas užsakymą, Klientas patvirtina, kad jis ar/ir jo atstovas sutinka, kad Kliento ar/ir jo atstovų pateikti asmens duomenys būtų teikiami audiovizio.lt pasirinktiems tretiesiems asmenims, kad šie juos tvarkytų internetinės prekybos tikslu, kaip aptarta kitame punkte.

11.3. Patvirtindamas užsakymą, Klientas patvirtina, kad jis ar/ir jo atstovas sutinka atsiimdamas užsakymą pateikti audiovizio.lt ar/ir tečiajam asmeniui, audiovizio.lt nurodymu pristačiusiam užsakymą, vieną iš asmenį indentifikuojančių dokumentų: pasą, asmens tapatybės kortelę, naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą, siekiant tinkamai indentifikuoti Klientą ar/ir jo atstovus internetinės prekybos tikslu.

11.4. Patvirtindamas užsakymą, Klientas patvirtina, kad jis ar/ir jo atstovas sutinka, kad Kliento ar/ir jo atstovų asmens duomenys būtų teikiami audiovizio.lt pasirinktam bankui (Toliau – Bankas) bei Banko mokėjimo portalo paslaugos techniniam teikėjui (toliau – Mokėjimų portalo techninis teikėjas) internetinės prekybos tikslu, sutinkant, kad šie juos tvarkytų. Asmens duomenys gali būti tvarkomi už EEE ir Šveicarijos ribų. Audiovizio.lt informuoja, jog duomenų subjektas turi teisę atšaukti bet kokį anksčiau duotą sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis; duomenų subjektas turi teisę reikalauti apriboti Banko ir Mokėjimų portalo techninio teikėjo vykdomą duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą.

11.5. Pažymėdamas varnele punktą „Naujienų prenumerata“, Klientas patvirtina, kad jis ar/ir atstovas sutinka, kad audiovizio pateiktus Kliento ar/ir jo atstovų duomenis audiovizio  tvarkytų tiesioginės rinkodaros tikslu. Audiovizio nurodo, kad Kliento (jei šis yra fizinis asmuo) ar/ir jo atstovų asmens kodų tiesioginės rinkodaros tikslu audiovizio netvarkys.

11.6. Pažymėdamas varnele punktą „Naujienų prenumerata“, Klientas nurodo, kad jis ar/ir jo atstovai sutinka, kad audiovizio pateikti jų asmens duomenys, t. y. duomenų subjekto elektroninio pašto adresas, būtų tvarkomas tiesioginės rinkodaros tikslu, kaip aptarta kitame sakinyje. Pažymėdamas varnele punktą „Naujienų prenumerata“, Klientas nurodo, kad jis ar/ir jo atstovai sutinka gauti informacinę ir reklaminę medžiagą apie paslaugas, prekes iš audiovizio registracijos formoje nurodytu ar/ir kitu Kliento ar/ir jo atstovų pateiktu adresu, SMS žinute, skambučiu į nurodytą mobiliojo telefono numerį, elektroniniu paštu.

11.7. Patvirtindamas užsakymą, Klientas patvirtina, kad jis ar/ir jo atstovas yra informuoti apie savo teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, atnaujinti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys bet kuriuo iš tikslų.

11.8. Patvirtindamas užsakymą, Klientas patvirtina, kad jis ar/ir jo atstovas žino turintys teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiškai identifikuoti Klientą ar/ir jo atstovus internetinės prekybos tikslais ir nepateikus asmens duomenų ar/ir nesutikus, kad jie būtų tvarkomi internetinės prekybos tikslu, negalės sudaryti ir/ar vykdyti sutarties.

11.9. Audiovizio informuoja, kad tinkamai laikomasi asmens duomenų tvarkymo reikalavimų, nustatytų galiojančiuose teisės aktuose.

12. KOMENTARŲ SKELBIMAS

12.1. Visas komentarų skelbimų svečių knygoje ir prekių komentaruose taisykles nustato ir jų laikymąsi kontroliuoja audiovizio. bet koks komentaro skelbimas audiovizio sistemoje reiškia sutikimą su visomis audiovizio nustatytomis komentarų skelbimo taisyklėmis.

12.2. Audiovizio turi teisę sulaikyti ir/ar perduoti atitinkamoms institucijoms komentarus, pažeidžiančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, kitų asmenų teises, komentarų skelbimo taisykles. Taip pat audiovizio turi teisę eliminuoti įrašus, nesusijusius su komentuojama preke ar paslauga.

12.3. Kiekvienas įrašo autorius patvirtina, kad jo įrašas nepažeidžia įstatymų ir moralės normų, bei prisiima visą galimą atsakomybę, jei įvyko įstatymų ar moralės normų pažeidimas.

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. Šios Taisyklės neriboja Kliento teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose, įskaitant teisių įsigijus netinkamos kokybės prekę ar/ir paslaugą.

13.2. Visi nesutarimai, kilę ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Kliento ir audiovizio, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

13.3. Prašymus ar skundus dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje – http://ec.europa.eu/odr/.